Live Camera

აქტიურად მიმდინარე სამუშაო პროცესი

აქტიურად მიმდინარე სამუშაო პროცესი

მშენებლობა უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს გერმანული წარმოერბის ,,peri,,ის ფირმის საყალიბე მასალა ,,duo,,ს გამოყენებით.