Live Camera

 პროექტი გალილეო ბათუმი შენდება მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის მასალებით მიმდინარეობს

 პროექტი გალილეო ბათუმი შენდება მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის მასალებით მიმდინარეობს

  პროექტი გალილეო ბათუმი შენდება მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის მასალებით
მიმდინარეობს Peri-ს საყალიბე მასალა DUO-ს მონტაჟი მე-8 სართულის ფილაზე