Live Camera

უწყვეტი სამუშაო პროცესი

უწყვეტი სამუშაო პროცესი

             მიუხედავად ბათუმური წვიმებისა კომპლექსის "გალილეო ბათუმი" მშენებლობის პროცესი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს