Live Camera

ფუნდამენტის ჩასხმის პროცესი

ფუნდამენტის ჩასხმის პროცესი

 

დაიწყო ფუნდამენტის ჩასხმის პროცესი,სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით.